L'Eco-andatura

Cumpensà u so viaghju di propriu vulè, ghjè cuntribuisce à fà calà l'emissioni di gasu « cù effettu di vitrera » è permette di sustene un'iniziativa di ghjuvore.
In Francia i gasi « cù effettu di vitrera » chì sò emessi supranèghjanu 4 volte di più ciò ch'ella ne pò surpà a pianeta.
Agisce hè tandu un'urgenza, è tutti inseme !


Tuttu in a rumènzula è u mare più bellu !

Di menu gasi di scappamentu per i nostri zitelli !

Mutate andatura cù i gesti boni !